§1 Postanowienia Wstępne

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.sekspertka.com jest Magdalena Niewęgłowska, NIP: 9570533459, REGON: 220735381.
2. Regulamin określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.sekspertka.com oraz warunki korzystania z niego.

3. Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

§2 Postanowienia Ogólne
1.Postanowienia regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.sekspertka.com (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego sposobu zawarcia umowy.
2. Regulamin tyczy się wszystkich użytkowników sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady użytkowania sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Jest to warunek konieczny do dokonywania jakichkolwiek działań związanych ze sklepem.

§3 Składanie zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia przyjmowane na stronie www.sekspertka.com.
3. Zamówienie składamy poprzez wybór produktów z dostępnej oferty Sklepu i dodanie ich do koszyka
4. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (oraz jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie.
5. Przed finalizacją zamówienia Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia, metody dostawy oraz sposobu płatności.
6. Do ceny zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostaną określone w trakcie składania zamówienia.
7. Finalizacja zamówienia (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności Przelewy24.
9. Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

11.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym po potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem systemów płatności Przelewy24.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których dane do wysyłki są niekompletne. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

13. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia, lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§4 Realizacja zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania płatności za zamówiony towar. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 14 dni w szczególnych przypadkach. W innym wypadku niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta.
2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest z jakiegoś powodu niemożliwa, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
4. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, dokonując uprzednio zapłaty, to Sklep zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy za zamówienie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, w której Klient poinformuje o chęci anulowania zamówienia.

§5 Zwrot towaru
1. Klient ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez
podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: sklep@sekspertka.com.
2. W przypadku wskazanym w punkcie pierwszym Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient dokonuje zwrotu zakupionego towaru na adres: Lendziona 3A/6, 80-264 Gdańsk.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta, który określi drogą mailową.
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.
5. Zwracany towar nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz dowód zakupu.

§6 Reklamacje
1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres: Lendziona 3A/6, 80-264 Gdańsk.
3. Sklep rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep wyśle produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub zwróci całą kwotę zapłaconą za towar oraz koszty przesyłki przelewem na rachunek klienta.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sklep odeśle towar do Klienta wraz z uzasadnieniem jej nieprzyjęcia.

§7 Dane osobowe w Sklepie
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.

§9 Postanowienia końcowe
1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
4. Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klientów o zmianach w Regulaminie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.sekspertka.com oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.